Franse nalatenschappen

Nederlands en Frans erfrecht, testamenten, levenstestament, Nederlandse en Franse erf- en schenkbelasting, de Europese erfrechtverordening, internationaal huwelijksvermogensrecht, (geregistreerd) samenwonen, huwelijkse- en partnerschapsvoorwaarden, vrucht

Voorzijde
Achterzijde
Inkijkexemplaar
20,95
Met 5% studentenkorting
Voor 19,90 i
Levertijd: 4 dagen
+
Bestel
ISBN: 9789074646888
Uitgever: Guide Lines
Verschijningsvorm: Paperback / softback
Auteur: P.L. Gillissen
Druk: 1
Pagina's: 150
Taal: Nederlands
Verschijningsjaar: 2015
NUR: Fiscaal recht

Erven, testamenten, erf- en schenkbelasting bij nalatenschappen in Frankrijk; juridische en fiscale aspecten voor Nederlanders, die in Frankrijk te maken krijgen met nalatenschappen. Levenstestament, De Europese Erfrechtverordening, internationaal huwelijksvermogensrecht, (geregistreerd) samenwonen, huwelijkse en partnerschapsvoorwaarden, vruchtgebruik en bloot eigendom, scheiden, oprichting SCI (société civile immobilière) Nederlands-Frans belasting verdrag, afwikkeling nalatenschap .

Handboek Franse Nalatenschappen

Herziene editie 2017/2018 + Update 2019

ISBN: 978-90-74646-88-8

Aantal pagina's: 170

P.L. Gillissen - Voerendaal Guide Lines

Inhoudsopgave

1. Inleiding

Begripsverandering

2. Nederlandse erfrechtsituatie

Nederlandse erfrechtsituatie van vóór 1 januari 2003

Huidige wettelijke rente

Afwijken van de wettelijke regels van erfrecht door het opmaken van een testament

Legitieme portie

Opmaken en wijzigen van een testament

Defiscalisering van vorderingen

3. Nederlands of Frans erfrecht ?

Wanneer krijgt u te maken met buitenlands erfrecht ?

Verschillende soorten langstlevende testamenten in Nederland

Vruchtgebruik testament

Ouderlijke boedelverdeling / wettelijke verdeling

Langstlevende enig erfgenaam

Langstlevende enig erfgenaam met tweetrapsmaking

Situatie vóór 17 augustus 2015

Internationaal Privaatrecht

Conflict met het Franse erfrecht

Franse wettelijke verdeling onder nabestaanden

Voorbeeld

Wijziging Frans erfrecht per 1 januari 2007

Uitleg schema

4. De oplossing: Europese Erfrechtverordening

Europese Erfrechtverordening (EEV) per 17-08-2015

Wat is de gewone verblijfplaats ?

Rechtskeuze uitbrengen via een testament

Doel van de EEV

Inhoud van de EEV

Voorbeeld in de nieuwe situatie

Gewone verblijfplaats en nationaliteit

Toepasselijk recht erfopvolging en de woonplaats

Wat als u geen keuze uitbrengt na 17 augustus 2015

Voordelen

Praktijk

Europese Verklaring van Erfrecht

De EEV en de erfbelasting

U woont in Frankrijk met een oud Nederlands testament

5. Het maken van een rechtskeuze

U kiest voor Frans recht

U kiest voor Nederlands recht

De positie van de samenwoner in het Franse recht

De positie van de samenwoner in het Nederlands recht

6. Huwelijk met internationale aspecten

Is een in het buitenland gesloten huwelijk rechtsgeldig in Nederland ?

Welk huwelijksvermogensregime is van toepassing ?

Het Haags Huwelijksvermogensverdrag

Verdragslanden

Voor wie geldt het verdrag ?

Huwelijksdatum vóór 1 september 1992

Eerste gewone verblijfplaats volgens Nederlandse jurisprudentie

Eerste gewone verblijfplaats volgens Frans recht

Huwelijksdatum op of ná 1 september 1992

Het Franse stelsel van het huwelijksvermogensrecht

Huwelijksvoorwaarden

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Immigratie

Naturalisatie en de gevolgen voor het huwelijksvermogensstelsel

U heeft geen gemeenschappelijke eerste woonplaats

Wat te doen als u ongewilde verandering wilt voorkomen

Het maken van een rechtskeuze

Wie kan een rechtskeuze uitbrengen ?

Nationaliteitsland of woonplaatsland

Rechtskeuze en/of huwelijksvoorwaarden

Waaruit kiezen ?

Het verdrag bepaalt waarvoor u een keuze mag uitbrengen

Als er geen huwelijksvoorwaarden en geen rechtskeuze is gemaakt

Hoe brengt u de rechtskeuze uit ?

Registratie en werking van het gekozen stelsel tegenover derden

Registratie van uw keuze

Registratie van huwelijks voorwaarden naar buitenlands (niet-Nederlands) recht

Ongewilde verandering voorkomen

Pensioenverevening

Zekerheid met het maken van een rechtskeuze en/of huwelijksvoorwaarden

Terug naar Nederland en de gevolgen voor het huwelijksvermogensstelsel

Waarom een rechtskeuze ?

Voorbeeld

Belangrijk aandachtspunt: Nalatenschap en scheiding

Geldend huwelijksvermogensrecht en werking t.o.v. schuldeisers

Nationaliteitslanden en woonplaatslanden

Gemeenschappelijke nationaliteit

Nederlands wetsvoorstel: “Huwelijksvoorwaarden standaard”

7. Samenwonen, de Pacs en geregistreerd partnerschap

Erkenning

Hoe is de situatie voor samenwoners momenteel geregeld ?

Pacs en geregistreerd partnerschap

Erkenning Nederlands geregistreerd partnerschap in Frankrijk

Fiscale gelijkstelling in de vermogensbelasting

Gepacseerden en de eenmanszaak

Beëindiging van een PACS

De PACS en de verdeling van de bezittingen en schulden

De oude 50/50 regeling

Nieuwe regeling

Verdeling na scheiding van gepacseerden

Franse samenlevingscontract bij de Franse notaris

Pacs in de geboorteakte

Te overleggen documenten

Ontbinding PACS

Certificat de concubinage

Homo Huwelijk

8. Huwelijkse en Partnerschapvoorwaarden

Waarom huwelijks of partnerschapsvoorwaarden ?

Situatie in Frankrijk

Bescherming langstlevende partner

La Communauté universelle (gemeenschap van goederen)

Wanneer is de keuze voor een huwelijkscontract met verblijvingsbeding interessant ?

Nadeel van zo’n huwelijkscontract als er wel kinderen zijn

De kinderen uit een eerder huwelijk

Afstandsverklaring

Le regime de la séparation de biens (vgl. huwelijkse voorwaarden)

Tussentijdse wijziging van het huwelijksregime

Trouwen in Frankrijk / Trouwen met een Franse vrouw of man

Scheiding en uw in Frankrijk & Droit de partage

Scheiding, splitsing en de Plus Value

Voorbeeld

Afspraken in een echtscheidingsconvenant

Onverdeeld eigendom of “en tontine”

“En indivison”

Voorbeeld

10 jaren eis ook bij communauté universelle

9. Schenking bij leven

Voorbeeld van een “la donation horst part successorale”

Schenken in het zicht van overlijden en de Nederlandse fiscus

Anti-misbruikbepaling

Uitspraak Rechtbank Den Haag 31 juli 2015

Rekenvoorbeeld volgens de rechtbank

10. Het belang van een levenstestament

Misverstand

Een huis in het buitenland

Bewindvoering ondercuratelestelling

Notariële volmacht

Het levenstestament

11. Vruchtgebruik en bloot eigendom

Nederlandse situatie

Vruchtgebruik

Vestiging vruchtgebruik bij leven

Vestiging van vruchtgebruik na overlijden

Huur

Schenking

Verkoop

Vruchtgebruik in Frankrijk

Wettelijke rechten volgens Frans recht van de langstlevende (bij huwelijk, pacs of geregistreerd partnerschap)

Donation entre époux

Bij schenking aan partner

De mogelijkheden en nadelen van Frans bloot eigendom

Oprichting SCI

Vormen van onroerendgoedbezit in Frankrijk

Kopen “en viager”

Enkele termen betreffende het kopen en verkopen “en viager”

De berekening van de hoogte van de jaarlijkse rente

Aftrek op de genoten (lijf)rente voor de inkomstenbelasting

12. Aankoop Franse onroerende zaak middels een SCI

Redenen om voor een SCI te kiezen

Kenmerken van een SCI

Verplichtingen bij de oprichting van een SCI

Kosten oprichting SCI

Minimum kapitaal

Het bestuur van een SCI

Administratieve verplichtingen van de SCI

Overdrachtsbelasting bij overdracht van de aandelen van een SCI

Liquidatie SCI

Oprichting van een SCI na de aankoop van een huis

SCI koopt huis

SCI en de fiscale aspecten

Verkoop van een onroerende zaak door een SCI en de overdrachtsbelasting

Tarieven Plus Value bij verkoop van een onroerende zaak via een SCI

Jaarlijkse aangifte

Franse gemeenschap van goederen

Erfgenamen en de SCI

Prijs van de aandelen

Verkoop van aandelen in de SCI

Belastbaarheid verkoop aandelen

Aanstellen fiscaal vertegenwoordiger

De SCI en de hypotheek

SCI en gemeubileerde en ongemeubileerde verhuur

Gemeubileerde verhuur

Verhuur Gîte of Chambre d’hôtes

SCI zonder verhuur

SCI-constructie

De Nederlandse fiscus en de SCI

Voorwaarden SCI in box 3

Nog enkele opmerkingen bij de SCI

13. Erf- en schenkbelasting en de Franse fiscus

Ingezetene in Frankrijk

Wanneer wordt u in Frankrijk als ingezetene beschouwd ?

Niet-ingezetene

Erfgenaam ingezetene in Frankrijk

Nederlandse erfbelasting over uw nalatenschap in Frankrijk

Tarieven en vrijstellingen in Frankrijk

Gehandicapte erfgenamen

Tarieven Franse successierechten tussen ouder en kind

Tarieven Franse successierechten tussen broers en zusters

Algehele vrijstelling voor broers en zusters in Frankrijk

Tarieven Franse successierechten tussen familieleden tot de 4e graad

Tarieven Franse successierechten tussen niet-familieleden

Vrijstelling schenkbelasting in Frankrijk

Franse schenkbelasting

Tarieven Franse schenkbelasting tussen broers en zussen

14. Erf- en schenkbelasting, vanuit Nederlands perspectief

Wanneer betaalt u schenkbelasting in Nederland ?

Krijgt u meerdere schenkingen in 1 jaar

In welk land bent u erfbelasting verschuldigd ?

Uw positie gezien vanuit Nederland

Ouders wonen in Nederland en kinderen wonen in Frankrijk

Erfbelasting bij wettelijke verdeling

Nederlandse defiscalisering van vruchtgebruik en bloot eigendom in box 3

Indien de erflater niet in Nederland woont

Omzeilen 10 jaarsfictie

Belastingregeling voor het Koninkrijk

Dubbele heffing erfbelasting

Indien een deel van de erfenis in Nederland ligt & recht van overgang

Afschaffing recht van overgang

Indien u een andere nationaliteit heeft aangenomen

Het voorkomen van dubbele belasting

Voorbeeld situaties

Internationale dubbele heffingen bij overlijden

Afgesloten belastingverdragen i.v.m. erfbelasting

Belastingverdrag Nederland-Frankrijk

Besluit er voorkoming van dubbele belastingheffing (DVDB)

Buitenlandse belasting bij nieuw erfrecht of ouderlijke boedelverdeling

Geen vermindering voor buitenlandse belasting over Nederlandse situs-goederen

Ordinary Credit ter voorkoming van dubbele belastingheffing

Tarieven en vrijstelling Nederlands erf- en schenkbelasting

Rekenvoorbeeld

Pensioen en erfbelasting

Erfbelasting over fictieve verkrijgingen

Europees Beroep tegen 10 jaarsfictie

Verruiming vrijstelling Nederlandse schenkbelasting

15. Afwikkeling nalatenschap / aangifte van een nalatenschap

Wat te doen na een overlijden

Europese Verklaring van Erfrecht

Fiscale afhandeling van de nalatenschap

Termijn aangifte successierechten in Frankrijk

Erflater buiten Frankrijk overleden

Erflater binnen Frankrijk overleden

Boeteregeling

16. Voorkoming dubbele belastingheffing middels de ordinary credit-methode

Inleiding

Rekenvoorbeeld

Berekening Nederlandse erfbelasting

17. Vermogensoverheveling via een trust, vanuit Nederlands perspectief

Wat is een trust ?

Keuze uit een discretionary trust of een trust zonder beleidsvrijheid

Het trustvermogen en de Nederlandse fiscus

Uitspraak Hoge Raad

Verkrijging door de beneficiaries van de trust

In welk land woont de schenker ?

Omzeiling woonplaatsfictie van 10 jaar

Belastingregeling 10 jaarsfictie (BRK) Aruba, Curacao en Sint Maarten

Schenking door één van de gehuwden, waarvan er één een niet-Nederlander is

Als de trust geen doelvermogen is

Definitie trust volgens de Nederlandse Staatssecretaris van Financiën

Fiscale zekerheid vooraf

Welke stukken dient u te overhandigen ?

De vaststellingsovereenkomst

Inhoud vaststellingsovereenkomst (transparantie-overeenkomst)

18. Terugkeer naar Nederland

Met vermogen terug naar Nederland

Heffingsvrij vermogen

Ouderentoeslag vervalt per 1 januari 2016

Vrijstelling voor een uitvaartverzekering

Kapitaaluitkering uit levensverzekering: overgangsrecht

Bezittingen in box 3

Wat zijn uw bezittingen ?

Wat geeft u aan in box 3 ?

Onverdeelde boedel

Voorbeeld

Welke bezittingen geeft u niet aan in box 3 ?

Welke bezittingen zijn vrijgesteld ?

Schulden in box 3

Drempel voor uw schulden 2015

Wat geeft u aan in box 3 ?

Wat geeft u niet aan in box 3 ?

Vrijstelling contant geld

Aanpassing tarief box 3

Uw eigen bijdrage en langdurige zorg in Nederland

Het CAK

Eigen bijdrage langdurige zorg

Inkomen en uw vermogen

Uw huishouden

Uw indicatie

Mogelijkheden om “opeten” van uw vermogen te voorkomen

Voorwaarden bij schenken op papier

Uw eigen huis en langdurige zorg in Nederland

Bloot eigendom en vruchgebruik in box III & de eigen bijdrage AWBZ

Defiscalisering bloot eigendom en vruchtgebruik

Bloot eigendom dat voortvloeit uit een testament

Bloot eigendom dat niet voortvloeit uit een testament

Gevolgen voor de AWBZ

19. Overlijden in Frankrijk

Aangifte van overlijden

Uitvaartverzekering en de factuur van de uitvaartondernemer

Vervoer van de overledene

Repatriëring naar Nederland

Internationaal rouwvervoer

Repatriëringskosten naar Nederland

Regels voor internationaal vervoer

Hoe regel je een repatriëring ?

Terugkeer lichaam in Nederland

Repatriëringsverzekering

Laatste rustplaats in Frankrijk; de mogelijkheden

Betaling begraafplaats (concession)

Crematie in Frankrijk

Bestemming van urnen

Uitvaartceremonie in Frankrijk

Kosten begrafenis / crematie in Frankrijk

Lichaam ter beschikking stellen van de wetenschap in Frankrijk

In Frankrijk automatisch donor (ja, tenzij wet)

Niet-religieuze uitvaartplechtigheid

Formaliteiten na overlijden

Checklist wat te doen bij overlijden in Frankrijk

20. Uw sociale media pagina’s na uw overlijden

Wanneer u beschikt over inloggegevens

Wanneer u niet beschikt over inlog-gegevens

Beheer en opzeggen na overlijden van:

Facebook

Linkedin

Twitter

You Tube

Google

E-mail accounts

Online-accounts

Digitaal eigendom na overlijden

Eigenaar website

Instagram

Hoe wist u digitale sporen ?

Updates 2019

■ Update gezien vanuit Nederland

■ Tarieven schenk- en erfbelasting 2019

■ Vrijstellingen erfbelasting 2019

■ Ondernemingsvermogen en erfbelasting en schenkbelasting.

■ Vrijstellingen schenkbelasting 2019

■ Vrijstelling voor schenkingen (aan kinderen)

■ Schenken op papier om toekomstige eigen bijdrage voor verpleeghuis te verlagen. Belangrijkste gevolgen:

■ Eigen bijdrage bij verhuizing naar een zorginstelling in Nederland

■ Lage of hoge bijdrage ?

■ Eigen vermogen telt mee

■ Moet u uw eigen huis opeten ?

■ Het belang van een levenstestament

■ Wat legt u vast in een levenstestament ?

■ Persoonlijke gegevens

■ Medische gegevens

■ Gegevens van uw woning/onroerend goed

■ Gegevens over huis gerelateerde zaken

■ Digitale gegevens

■ Financiële gegevens

■ Diversen

■ En in het geval dat u er niet meer bovenop komt:

■ Levenstestament notarieel vastleggen ?

■ De volgende dossiers dienen notarieel te worden bekrachtigd om rechtsgeldig te zijn:

■ Een onderhandse volmacht

■ Wanneer treedt het Levenstestament in werking ?

■ Europese Huwelijksvermogensrechtverordening

■ De Europese Huwelijksvermogensrechtverordening: rechtskeuze in huwelijksvoorwaarden

■ Welk huwelijksvermogensrecht is er van toepassing ?

■ Wat zijn de gevolgen van de invoering van de Europese

■ Huwelijksvermogensrechtverordening ?

■ Wat houdt het huwelijksvermogensrecht in ?

■ De Europese Huwelijksvermogensrechtverordening: rechtskeuze in huwelijksvoorwaarden

■ Wat gebeurt er als u géén rechtskeuze maakt ?

■ Geregistreerd partnerschap

■ Update gezien vanuit Frankrijk

■ Wel of geen Societé Civile Immobilière (= SCI ?)

■ De Franse fiscus jaagt op onroerendgoedvennootschappen.

■ Vruchtgebruik en Blooteigendom en de Nederlandse-Franse fiscus

■ Franse situatie

■ Tarieven Franse successierechten

■ Tarieven successierechten Tabel ouders/kinderen

Bijlagen

Testament Crématiste

Checklist voor nabestaanden

Nederlandstalige adviseurs bij Erfrechtkwesties en Franse nalatenschappen

Bronnen

Lees meer