Zoekfilters

Verschijningsjaar
2006 (2)
2011 (2)
Verschijningsvorm
Paperback / softback (8)
Paperback (5)

(13)

24,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 23,70
+
Bestel

Midzomer in Europa / druk 1

Paperback / softback || Aat van Gilst

De zomerzonnewende, een in Nederland vrijwel vergeten feest, wordt door de auteur tot in detail weer tot leven gewekt. De seizoenfeesten behoorden, reeds in prehistorische tijden, tot die dingen van het volksleven die voor de mensen belangrijk waren, omdat ze een keerpunt in de natuur betekenden. Dat gold zeker voor de tot Sint Jan gekerstende midzomerdag die met uitbundige festiviteiten gepaard ging. Hoe hebben onze voorouders hun tijd begrepen, de langste dag beleefd, toen de zonnecultus ee...

21,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 20,85
+
Bestel

Weerwolf / druk 1

Paperback / softback || Aat van Gilst

De weerwolf. Er is nauwelijks een begrip dat meer toto onze verbeelding spreekt dan deze mysterieuze schepping! De weerwolf is ook in de huidige tijd thema van films en horrorverhalen. Maar de weerwolf is vele ouder dan dit. Reeds de oudste geschriften spreken van krigjers die optraden als wolven. Ook tijdens de heksenvervolgingen in de Middeleeuwen deden de weerwolven van zich spreken. De weerwolven werden geromantiseerd door de schrijver Hermann LÖns en geperverteerd tot militaire milities...

18,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 18,00
+
Bestel

De gemanipuleerde Maria

Paperback / softback || Aat van Gilst

Maria heeft een enorm stempel op onze cultuur gedrukt.

Haar heerlijkheid is door de beroemdste beeldhouwers,

dichters en componisten tot uitdrukking gebracht.

In geen enkele katholieke kerk ontbreekt haar gestalte.

Aat van Gilst laat in dit indrukwekkende boek zien hoe

de Mariaverering zich ontwikkelde door de dogma's: de

drieëenheid, de moeder van God, de eeuwigdurende

maagdelijkheid, de onbevlekte ontvangenis, de tenhemelopneming,

en Maria als medeverlosseres en middelares.

Volgens Aat van...

19,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 18,95
+
Bestel

Van Sint Margriet tot Sint Katrien / druk 1

Paperback || Aat van Gilst || Aspekt B.V., Uitgeverij

Aat van Gilst is een van Nederlands grootste kennersvan volkstradities. Zijn jongste boek, nu over deoogstfeesten en herfstfeesten van Sint Margriet totSint Katrien, getuigt daar weer van.Bij het grote publiek zijn deze oude gebruiken enfeesten wat in vergetelheid geraakt, maar Aat vanGilst brengt hun traditie, betekenis en de legendeser omheen weer in herinnering.Dit boek laat zich lezen als een interessant volkshistorischwerk, vol verbeelding, geloof, religie,afgoderij en allegorie.

24,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 23,70
+
Bestel

Misdadige pauzen en hun handlangers / druk 1

Paperback || Aat van Gilst

Hoe is het pausdom ontstaan? Hoe hebben de 'plaatsvervangers van Christus' de kerk geregeerd, wat waren de funeste gevolgen van hun kerkelijke en wereldlijke politiek? De auteur geeft aan de hand van historische feiten antwoord op deze vragen. Hij toont aan hoe misdadige geestelijken door intriges, omkoping en moorden naar het pausschap en naar macht hebben gestreefd en tot in de twintigste eeuw aan het hoofd hebben gestaan van organisaties die heidenen, joden, heksen en ketters hebben vervol...

18,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 18,00
+
Bestel

Aspekt Biografie Darre

Paperback || Aat van Gilst

Richard Walther Darré was een veelbelangrijker sleutelfi guur in het Derde Rijk danvaak wordt aangenomen. De landbouwpolitiekvormde een sleutelelement in de 'bloed-enbodem'plannen van de nazi's. Darré gafinvulling aan deze ideeën. Hij deed er veel aanom de positie van de Duitse boer te versterken.Toen de inval in Rusland plaatsvond, en Hitler'levensruimte' in het oosten zocht voor de Duitseboeren, raakte Darré meer en meer op deachtergrond en in confl ict met de partij.Aat van Gilst, aute...

18,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 18,00
+
Bestel

Midwinterse tradities / druk 1

Paperback || Aat van Gilst || Aspekt B.V., Uitgeverij

De midwinterfeesten en -gebruiken van Sint Lucia tot Driekoningen stonden niet alleen in het teken van vergaan, sterven, duisternis en van de verstarde natuur, maar ze waren vooral feesten van de (weder)geboorte, van de zegepraal van het leven op de dood, van de terugkeer van het zonlicht, van het zinvolle en gemeenschappelijk beleven van het natuurgebeuren.De auteur weet veel van de midwintergebruiken terug te voeren op riten uit de Indo-Europese oudheid. Eerder verschenen er boeken van Aat ...

19,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 18,95
+
Bestel

Zonnecultus

Paperback || Aat van Gilst || Aspekt B.V., Uitgeverij

Er valt niets te bedenken dat meer heeft bijgedragen tot ons bestaan,

onze levensvoorwaarden en onze levensbeschouwing dan de zon.

Zonder zon zouden we geen warmte, geen licht en geen voedsel

hebben, kortom zonder zon zouden we er niet zijn. De zon is bepalend

voor ons levensritme, onze tijdsindeling en onze jaarlijks terugkerende

feesten.

De auteur voert ons aan de hand van een aantal aspecten van de

zonnecultus mee naar prehistorische bouwwerken zoals de piramiden,

het megalitische overblij...

18,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 18,00
+
Bestel

Heksen waan en vervolging

Paperback / softback || Aat van Gilst || Aspekt B.V., Uitgeverij

In de Oudheid golden de vroedvrouwen (vroede = wijs)

als vrouwen die over kennis beschikten van zowel anticonceptionele

als vruchtafdrijvende middelen. De clerus beschouwde

hun werk als strijdig met bijbel- en kerkleer: ''met

smart zult gij kinderen baren'' zou niet alleen als straf voor

Eva maar ook voor alle vrouwen gelden. De heksen, zoals

de verloskundigen vanaf ongeveer 1500 werden genoemd,

konden hun werk alleen doen met behulp van de duivel die

als realiteit werd opgevat. Deze mening w...

19,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 18,95
+
Bestel

Schuldige poezië

Paperback / softback || Aat van Gilst

In schuldige poëzie staat Aat van Gilst, auteur van tientallen boeken, stil bij het poëtische werk van ‘foute’ auteurs. Het gaat hierbij om beroepsschrijvers, die hun pen in dienst van hun ideologie stelden. Maar het gaat ook om het werk van ‘ongeletterden’, die hun poëzie schreven op kladjes en schriftjes, of op de celmuren zoals in Kamp Nuis te Marum in Groningen, of te Westerbork of op andere plekken. Hun overtuiging, ‘volksche’ wereldbeel...