De praktijk als gids / druk 1

Voorzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789077758458
Uitgever: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wil dezelfredzaamheid en maatschappelijke participatie vanmensen bevorderen. Eigen verantwoordelijkheid staatvoorop, maar gemeenten hebben wel de plicht indiennodig mensen te ondersteunen.Slaagt de wet in het realiseren van meer participatieen innovatie van het aanbod? Tegen de achtergrond vaneen adviesvraag van het ministerie van vws heeft de Raadvoor Maatschappelijke Ontwikkeling adviesbureau BMCgevraagd te inventariseren welke sturingsmethodiekengemeenten hanteren om vernieuwing en eigen verantwoordelijkheidte stimuleren.Het onderzoek is gedaan door Frans Vos, Heleen Rijnkelsen Kyelle Mintzis, bij wie ook de verantwoordelijkheidvoor de inhoud van het onderzoek berust.De RMO is de adviesraad van de regering en het parlementop het terrein van participatie van burgers en stabiliteitvan de samenleving. De RMO werkt aan nieuweconcepten voor de aanpak van sociale vraagstukken.