Rechtsbescherming bij aanbesteding / druk 1

Voorzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789077320426
Uitgever: Uitgeverij Paris B.V.

Voor alle betrokken partijen bij een aanbestedingsprocedure is het van belang dat wanneer een geschil zich voordoet, degene die gelijk heeft, ook gelijk kan krijgen.

Hiertoe dient een systeem van rechtsbescherming. Onzeker is of het bestaande Nederlandse systeem voor rechtsbescherming bij aanbesteden op alle onderdelen als afdoende kan worden beschouwd. Deze vraag is te meer relevant in het licht van de snelle ontwikkeling die het aanbestedingsrecht de laatste jaren heeft doorgemaakt, zowel wat de regelgeving als wat de jurisprudentie betreft. Dit boek gaat in op deze vraag.

Een belangrijke deelvraag is daarbij in hoeverre het Nederlandse systeem voldoet aan de Europeesrechtelijke vereisten op dit gebied. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de ervaringen en wensen die leven in de Nederlandse aanbestedingspraktijk.

Verder is het Nederlandse systeem vergeleken met het systeem van een aantal andere Europese landen. Doel hiervan is vooral te onderzoeken of deze buitenlandse systemen elementen bevatten die in Nederland toepasbaar zouden kunnen zijn.

Dit boek bevat de resultaten van het onderzoek dat de auteurs naar de rechtsbescherming in aanbestedingszaken hebben uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Over de auteurs

Prof. mr. J.M. Hebly, mr. E.T. de Boer en mr. F.G. Wilman zijn allen werkzaam als advocaat bij Houthof Buruma. Prof. mr. J.M. Hebly is daarnaast bijzonder hoogleraar Bouwrecht aan de Universiteit van Leiden.

Lees meer