Onderzoeksreeks Nederlanders en water

Voorzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789074612630
Pagina's: 31

NCDO Onderzoek onderzocht hoe Nederlanders omgaan met water en hoe ze denken over vraagstukken rond waterverbruik, wateroverlast en kraanwater.Maken Nederlanders zich zorgen over de veiligheid van het Nederlandse kraanwater? Wat doen ze tegen wateroverlast? En vinden ze dat Nederlandse bedrijven waterschaarste moeten tegengaan in de landen waar zij kleding laten maken? Deze vragen, en meer, zijn gesteld aan een representatieve groep Nederlanders en komen in dit rapport aan de orde. Nederland staat wereldwijd bekend als waterland en de Nederlandse waterexpertise en -techniek zijn internationaal wijdverbreid. Dat is goed nieuws nu de wereld zich geconfronteerd ziet met een aantal zich opeenstapelende watervraagstukken. Zo neemt de vraag naar water toe wereldwijd toe, onder andere door bevolkingsgroei en de groeiende welvaart in (voormalige) ontwikkelingslanden. Nederlanders gebruiken echter relatief veel water. Zowel direct uit de kraan thuis, als indirect via het water dat nodig is voor de productie van voedsel, kleding en andere consumptiegoederen. Het grootste deel van het Nederlandse indirecte watergebruik vindt plaats buiten Nederland, omdatproductieprocessen veelal geglobaliseerd zijn. Dat heeft tot gevolg dat er in gebieden waar al waterschaarste heerst soms grote hoeveelheden watergebruikt worden om spullen te produceren voor buitenlandse markten. En dat terwijl de beschikbaarheid van water in sommige landen als gevolg van klimaatverandering verder onder druk komt te staan. In Nederland zorgt klimaatverandering waarschijnlijk voor een toename aan hevige neerslag en daarmee voor een grotere kans op wateroverlast in bebouwde gebieden waar het regenwater moeilijk weg kan. Nederland heeft daarmee niet alleen een bijdrage te leveren aan een duurzamere omgang met water, maar ook bij het voorkomen van wateroverlast. Inzicht in het gedrag en de houding van Nederlanders gerelateerd aan water is hierbij van belang.