Kwalitatief onderzoek

Voorzijde
Achterzijde

Niet beschikbaar

ISBN: 9789053524466
Uitgever: Boom
Pagina's: 146

Kwalitatief onderzoek: praktijk en theorie is een nieuwe inleiding in kwalitatief onderzoek voor studenten en onderzoekers in de sociale en menswetenschappen. Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Veel voorbeelden verlevendigen de tekst. De theoriegerichte benadering in het boek houdt het midden tussen de hypothetico-deductieve benadering en de gefundeerde theoriebenadering. Ook fenomenologisch en handelingsonderzoek krijgen de aandacht.Allereerst beschrijven de auteurs de kenmerken van kwalitatief onderzoek. Vervolgens worden de situaties geschetst waarvoor kwalitatief onderzoek in het bijzonder geschikt is. Bij het kiezen en formuleren van de probleemstelling van een onderzoek wordt het belang van een theoretisch kader benadrukt, ook voor het zoeken naar antwoorden en het opstellen van mogelijke hypothesen. Aan bod komen zowel kennisgericht als praktijkgericht onderzoek. In de onderzoeksopzet spelen theoriegericht steekproeftrekken en analytische inductie een voorname rol. Van de diverse methoden om informatie te verzamelen worden twee methoden uitgebreid behandeld: het open interview en participerende observatie.Ten slotte wordt een groot aantal maatregelen ter verhoging van de methodologische kwaliteit besproken. In verband hiermee komen onderwerpen als objectiviteit, intersubjectiviteit en subjectiviteit aan de orde, maar ook betrouwbaarheid, validiteit, overdraagbaarheid, benuttingswaarde en participatieve waarde.