Sociale cohesie

Voorzijde

Niet beschikbaar

ISBN: 9789052603308
Uitgever: Aksant
Auteur: Rudi Verburg & Justus Veenman
Pagina's: 124

Een speurtocht naar de sociale cohesie in ons land.Sinds midden jaren negentig van de vorige eeuw is herhaaldelijk zorg geuit over de sociale cohesie in ons land. Dit gebeurt door politici, beleidsmakers en wetenschapsbeoefenaren. Wat er onder sociale cohesie wordt verstaan en wat er precies mis mee is, blijft echter vaak onduidelijk. Het gaat soms om sociale ongelijkheid, soms om botsende waarden en normen, en dan weer om de moeizame integratie van bevolkingsgroepen. Aldus werd sociale cohesie steeds meer een containerbegrip. De auteurs van dit boek ontrafelen welke betekenis sociale cohesie heeft, in de sociologische literatuur en als maatschappelijk vraagstuk. Daartoe ontwikkelen ze de term cohesie van begrip naar analyse-instrument. Dit gebeurt stapsgewijs. Na een algemeen methodologisch hoofdstuk volgt een speurtocht naar vruchtbare uitgangspunten in de klassieke en hedendaagse literatuur. De auteurs wijze de aan populariteit winnende individualistische benadering af. In plaats daarvan kiezen ze voor een structuralistische benadering. Op basis daarvan besluiten ze met een verhandeling over sociale cohesie in onze hedendaagse maatschappij.Dit boek is bedoeld voor beoefenaren van de sociale wetenschappen en studenten die zich willen bezighouden met sociale cohesie. Tegelijkertijd is het bruikbaar voor al degenen die zich in dit vraagstuk verdiepen, hetzij als politicus, als beleidsmaker of als geïnteresseerde krantenlezer.