Natuurherstel / druk 1

Voorzijde
Achterzijde

Niet beschikbaar

ISBN: 9789050113533
Uitgever: Knnv, Uitgeverij

'Natuurherstel' laat zien dat 20 jaar effectgerichte maatregelen in Nederland succesvol zijn geweest en maakt duidelijk waar beleidsmakers, terreinbeheerders, onderzoekers en vrijwilligers gezamenlijk toe in staat zijn. Na de achteruitgang van natuur en milieu, de versnippering van het landschap en het verlies van planten- en diersoorten stelde de overheid 1989 geld beschikbaar voor maatregelen om de gevolgen van verdroging, verzuring en vermesting te bestrijden. Deze 'effectgerichte maatregelen' bleken succesvol. Veel bedreigde soorten keerden weer terug.'Natuurherstel' laat tien van deze natuurherstelprojecten de revue passeren. Deze liggen verspreid door heel Nederland: van natte heiden in Twente tot stuifzand op de Veluwe en van het Noordhollands Duinreservaat tot een Brabants beekdal.Welke bedreigingen kenden deze verschillende landschappen en welke maatregelen zijn ingezet om die het hoofd te bieden? Wat waren de resultaten en welke lessen zijn daaruit te leren? Dit boek geeft antwoord op deze vragen, en nog veel meer.'Natuurherstel' onderstreept het belang van een benadering op landschapsschaal en van samenwerking tussen wetenschap, beheer en beleid. Het boek geeft een krachtig signaal voor de toekomst: natuurherstel heeft effect. Willen we de Nederlandse soortenrijkdom op lange termijn behouden, dan moeten we daarin blijven investeren.Trefwoorden: natuur, ecologie, Nederland, natuurbescherming, natuurbeheer, natuurbeleid, bosbeheer, landschapsbeheer, natuurherstel, natuurontwikkeling, landbouw, economie, milieu, bodem, kringlopen, monitoring, effectgerichte maatregelen EGM, verzuring, verdroging, vermesting, biodiversiteit, flora, fauna, planten, dieren