Aanbestedingsrecht voor nutsbedrijven / druk 1

Voorzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789035247321
Uitgever: Reed business

'Aanbestedingsrecht voor nutsbedrijven' behandelt oppraktische en overzichtelijke wijze het Nederlandse enEuropese aanbestedingsrecht. Zowel de Richtlijn Nutssectorenen het Bass als het mededingingsrecht en het ARN 2006komen uitvoerig aan de orde. Ook wordt vooruitgekekennaar de Aanbestedingswet die thans in voorbereiding is.Door verwerking van meer dan 400 recente uitspraken vanrechters in aanbestedingszaken biedt het boek een vrijwelcompleet overzicht van het aanbestedingsrecht voornutsbedrijven.Dit boek is bedoeld voor juristen, adviseurs en ondernemingendie in de praktijk met het aanbestedingsrecht werken.Per stap wordt de voorbereiding en uitvoering van aanbestedingsproceduresbeschreven en wordt het toepasselijk rechttoegelicht. Daarnaast worden de uitgangspunten voor eenverantwoord aanbestedingsbeleid behandeld, waardoor hetboek tevens een leidraad biedt voor bestuurders en beleidsmedewerkersvan nutsbedrijven.De auteur is advocaat bij Loyens & Loeff. Sinds vele jarenprocedeert en adviseert hij op het gebied van het aanbestedingsrecht.Een belangrijk onderdeel van zijn praktijk is deadvisering van aanbesteders bij de vormgeving van hunaanbestedingsbeleid.