(44)

8,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 8,50
+
Bestel

Foar altyd yn ús hert

Hardback || Dieuwke van der Meer-Posthumus || Stichting Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje Afûk

Foar altyd yn ús hert

Gedichten en wurden fan treast

Soms is der safolle

wat wy fiele,

mar sa'n bytsje

wat wy sizze kinne.

7,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 7,13
+
Bestel

Tsien fan Hylkje, ferhalen fan Hylkje Goïnga

Paperback || Hylkje Goïnga || Stichting Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje Afûk

De bondels mei koarte ferhalen fan Hykje Goïnga (1930 - 2000) binne al lang útferkocht. Foar titels as Twa dames yn in DAF, Thús is de Maggi op en In superman fersûpt net wienen destiids in protte lêzers. De "Martha-aventoeren", fol nuveraardige situaasjes en brike setten, binne fan alle tiden. Hylkje Goïnga wurdt wolris fergelike mei de Ingelske skriuwer

Roald Dahl. Krekt as Dahl hat se der aardichheid oan om it ûnwierskynlike as deagewoan foar te stellen. De lêzer wurdt geregeld op ...

26,99
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 25,64
+
Bestel

Jip en Janneke yn it Frysk

yn it Frysk

Hardback || Annie M.G. Schmidt || Stichting Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje Afûk

Alle aventoeren fan diel 1 oant en mei 5 fan de ultime beukerfreontsjes Jip en Janneke binne byinoar brocht yn dit boek. Fan 'Jip en Janneke boartsje tegearre' oant 'Dach Jip, Dach Janneke!" Mei in soad yllustraasjes yn swart-wyt én yn kleur . In moai ynbûn boek fol foarlêswille dat yn gjin inkelde bernekeamer ûntbrekke mei.

17,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 16,63
+
Bestel

Ynbyld Gedichten

Elske Kampen || Stichting Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje Afûk

Bin ik op in eilân en inkeld mei myn each kin ik

de see berikke, wylst ropt in twingjend freegjen

yn my om alles wat it sjocht te neamen.

Mar leaver as te neamen, graaf ik.Krij in skeppe en bûgje my foaroer en graaf. En iepen-ticht en iepen-ticht is wylst it wikseljen fan tij in núnderjend gerdyn, binne myn knibbels wiet fan it heechspringend wetter en moarn

myn boksen mei bedrûge skom it wyt bewiis

dat ik hjir werklik wie.

61 siden, ynbûn

14,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 14,20
+
Bestel

Kuikentje vier

Paperback / softback || Lida Dykstra || Stichting Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje Afûk

Tik tik tik.

tik tik tik...

Drie eieren in het gruttonest zijn al uitgekomen. Maar het kuikentje in het vierde ei krijgt de dop maar niet kapot.

Daarom wordt Kuikentje Vier zomaar door zijn familie achtergelaten. Meteen komt hij in de problemen. Gelukkig neemt kalfje hem mee naar de boerderij van Yfke. Daar voelt Kuikentje Vier zich al snel thuis tussen de andere dieren. Maar als het jaar verstrijkt, begint het bij hem te kriebelen. Kuikentje Vier wil vliegen. Heel ver. Misschien wel naar Afr...

12,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 12,30
+
Bestel

Ik tel oant 100

Hardcover || Felicity Brooks || Stichting Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje Afûk

In kleurryk telboek.

Ien folle moanne, twa lytse hûntsjes, trije reade bussen, fjouwer grappige huzen............. oant 100 telle is hielendal net dreech mei dit prachtige boek.

15,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 14,25
+
Bestel

De weddenskip

Paperback || Lida Dykstra || Stichting Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje Afûk

Lida Dykstra Mei yllustraasjes fan Nina Peckelsen

Lida Dykstra hat har foar De weddenskip ynspirearje litten troch de midsiuwske poëzy en ferhalen út sawol de poëzy-Edda as de proaza-Edda fan Snorri Sturluson en nimt de lêzer op in boartlike wize mei nei de njoggen wrâlden fan de Noardske kosmos, dy't bewenne wurde troch Asen, Wanen, reuzen, alfen, dwergen en minsken.

De bline dichter Bernlef helpt Jari, dy't fan moard fertocht wurdt, om te ûntspannen oan in stel soldaten. Bernlef nimt ...

7,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 7,13
+
Bestel

Bisto dêr, lyts oaljefantsje?

Paperback || Sam Taplin || Stichting Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje Afûk

Bern fine it hearlik om troch de gatsjes fan dit prachtich yllustrearre boekje op syk te gean nei it lytse oaljefantsje.

8,99
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 8,54
+
Bestel

Dit is Stip

Paperback / softback || Eric Hill || Stichting Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje Afûk

In prachtich nij Stipboek foar de alderlytsten, dat sels yn de foarm fan Stip makke is!

Leuk om mei te boartsjen én leuk as dekoraasje op de bernekamer!

24,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 23,28
+
Bestel

Grammatica Fries

Paperback / softback || Jan Popkema || Stichting Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje Afûk

In de provincie Fryslân spreken ze Fries: de tweede taal van Nederland. Maar wat is Fries eigenlijk en hoe steekt die taal in elkaar? Welke klanken heeft het Fries en hoe spreek je ze uit? Hoe zijn de regels voor bijvoorbeeld meervoudsvorming? Hoe vervoeg je de werkwoorden of hoe is de volgorde van het Nederlands?

Op zulke en nog veel meer vragen wil deze Grammatica Fries een antwoord geven. Ht is een uitgebreid en bijdetijds boek over de taalregels van het Fries, waarin ook de resultaten va...