Zoekfilters

Verschijningsjaar
2015 (5)
2013 (4)
2007 (3)
» Toon alle opties (2)
2011 (2)
2014 (2)

(53)

17,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 16,63
+
Bestel

De triennen fan Cheetah

Paperback / softback || Anne Feddema || Stichting Algemiene Fryske Underrjocht K

Untnochtering...Untgûcheling...Teloarstelling...Dea...Leafde...Humor...Oan 'e souder taspringe...Koartsein: in minskelibben. Sjoch dêr De triennen fan Cheetah... It Fryske proazadebút fan Anne Feddema. In ferhalebondel oer gewoane minsken yn nuvere situaasjes.Frysk, ferhalen, 208 siden, paperback en winner fan de Rink van der Veldepriis 2016!Ut it sjueryrapport:"De skriuwer lûkt alle registers iepen. Hy lit de taal yn al syn fasetten sprankelje. It is knap hoe'n fariaasje der brûkt wurdt...

19,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 18,53
+
Bestel

Geldzucht en godsvrucht Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)

Paperback || S. Sybrandy & P. van Tuinen || Stichting Algemiene Fryske Underrjocht K

Reinerus Neuhusius (1608-1679) studeerde in Franeker en werd daarna rector van de Latijnse school in Harlingen. In 1638 werd hij rector in Alkmaar,waar hij zijn school tot grote bloei bracht. De eraan verbonden kostschool trok leerlingen van heinde en ver: veel Friese adellijke families stuurden hun zonen er naar toe. Reinerus beschikte over een groot netwerk, zowel in Friesland als in Holland, en hechtte daaraan kennelijk veel waarde. Hij zorgde zelf voor de uitgave van achthonderd eigen bri...

13,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 13,25
+
Bestel

Mol yn 'e snie

Jonathan Emmett || Stichting Algemiene Fryske Underrjocht K

Mol giet op ûntdekkingsreis yn de snie en fynt wat hiel moais........

Hat it te krijen mei toverkrêft?

6,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 6,18
+
Bestel

Tomke en it kado

Auke Peanstra || Stichting Algemiene Fryske Underrjocht K

Poes Jel kriget foar har jierdei in kado. Mar.....wêr is poes no?

Foar bern fan 2 jier ôf

6,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 6,18
+
Bestel

Tomke nei it húske

Auck Peanstra || Stichting Algemiene Fryske Underrjocht K

Tomke moat nei it húske. Romke fynt it knap dat Tomke dat allegearre al kin, Romke moat ek poepe en hy wol krekt as Tomke.... Soe dat wol goed komme?

6,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 6,18
+
Bestel

Tomke nei skoalle

Riemkje Pitstra || Stichting Algemiene Fryske Underrjocht K

Tomke giet nei skoalle. Dêr docht er fan alles: boartsje, yn 'e rûnte, plakke..... Ynienen sjocht juf wat sitten yn de sânbak, wat soe dat wêze..?

3,75
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 3,56
+
Bestel

Mem, fertel!

Hardcover || Dieuwke Posthumus || Stichting Algemiene Fryske Underrjocht K

Wa wie mem har bêste freondinne? Wannear kaam mem ús heit tsjin en wat makket mem gelokkich? In boekje fol fragen foar mem en in moai oantinken foar de bern.

6,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 6,18
+
Bestel

Tomke leart fytsen

Paperback / softback || Geartsje Douma || Stichting Algemiene Fryske Underrjocht K

Yana Yu kin al sûnder sydtsjiltsjes fytse en dat wol Tomke fansels ek! At dat mar goed giet....................

Foar bern fan 2 jier ôf

17,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 16,63
+
Bestel

Kompleten

Paperback / softback || Marga Claus || Stichting Algemiene Fryske Underrjocht K

Healwei de tweintichste ieu is der yn in Braziliaanske melaatskenkoloanje sprake fan w

22,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 21,38
+
Bestel

Zonder liefde leefde er nooit een lied

Paperback || Tjerk Veenstra || Stichting Algemiene Fryske Underrjocht K

Bloemlezing uit het Friese en Nederlandse dichtwerk van Johannes Bernard Schepers ' Ik kaam fan blauwe Fryske marren...'Samengesteld door Tsjerk VeenstraJohannes Bernard Schepers kwam uit het Hart van Friesland, Grou, maar was van huis uit niet Friestalig. Toch schreef hij heel veel gedichten in het Fries, ook al werkte hij als leraar Nederlands in Haarlem. Na teleurstellingen in het Friese literaire veld dichtte hij weer meer in het Nederlands om toch terug te keren naar het Fries. In beide ...