(111)

35,00
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 33,25
+
Bestel

Beknopte geschiedenis van het Romeinse recht

Hardcover || W.J. Zwalve || Boom Juridische Uitgevers

Het Romeinse recht is niet alleen het oudste, maar ook het modernste vak van de juridische faculteit. De steeds toenemende internationale oriëntering van het huidige privaatrechtelijke onderwijs en onderzoek onderstreept het belang ervan nog meer dan voordien reeds het geval was. Het vormt de onmisbare 'trait d'union' tussen het Nederlandse vermogensrecht en dat van de ons omringende landen.

Een goede kennis van het Romeinse recht behoort daarom tot de onmisbare voorwaarden voor een beter beg...

70,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 66,98
+
Bestel

Mensenrechten vanuit internationaal en nationaal perspectief / Druk 2

K. Henrard || Boom Juridische Uitgevers

Voor zowel rechtenstudenten als praktiserende juristen en overheidsfunctionarissen is het belangrijk een goede basiskennis te hebben van de rechten van de mens. Rechten van de mens werken in toenemende mate door in andere rechtsgebieden en zouden dus eigenlijk bij elk juridisch vraagstuk een rol moeten spelen. Hierbij kan men zich niet beperken tot de nationale (Nederlandse) rechtsorde, maar moet men ook de internationale verdragen en rechtspraak betrekken, niet in het minst vanwege de direct...

37,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 35,63
+
Bestel

En nu...? / 1 Stappenplan en praktijktips voor overheden / druk 1

de nafase van incidenten, rampen en crises

Boom Juridische Uitgevers

Dit boek bevat handvatten voor overheden, bedrijven en instellingen voor het omgaan met de nafase van incidenten, rampen en crises, op strategisch en op uitvoerend niveau. In het boek staan tal van voorbeelden en praktische tips. De voorbeelden en tips zijn geclusterd per thema. In totaal zijn vierentwintig thema's uitgewerkt. Dit zijn thema's die in de afgelopen jaren steeds opnieuw relevant zijn gebleken. Tezamen vormen deze thema's een dekkend overzicht van onderwerpen die in de nafase kun...

34,00
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 32,30
+
Bestel

Boom Juridische studieboeken Vaardig met recht / Druk 4

vaardigheden voor juristen

Paperback / softback || Fokke Fernhout, J.C. Hage & Bart Verheij || Boom Juridische Uitgevers

In dit boek komen vaardigheden aan de orde die nuttig zijn bij het oplossen van juridische casus. Daarbij wordt speciaal aandacht besteed aan het onderbouwen van een standpunt, het gebruik van bronnenmateriaal (met name wet, jurisprudentie en handboeken) en schriftelijke rapportage. Uitgangspunt van het boek is een methodische aanpak van casusoplossen. De kern van de methode bestaat uit drie stappen, te weten regelanalyse, voorwaardentoetsing en het afleiden van het rechtsgevolg. De vaardighe...

55,00
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 52,25
+
Bestel

Groningen Centre for Law and Governance Digitaal privaatrecht

E. Koops, H.B. Krans, E.D.C. Neppelenbroek & A.J. Verheij || Boom Juridische Uitgevers

Vóór 1992, het jaar van de inwerkingtreding van de belangrijkste delen van het huidige Burgerlijk Wetboek, kon de Nederlandse wetgever bij zijn wetgevende arbeid ten aanzien van het vermogensrecht nauwelijks rekening houden met de ontwikkelingen van het computertijdperk. Intussen valt deze technologie niet meer weg te denken. Rechtsbetrekkingen tussen burgers worden in toenemende mate vormgegeven door communicatie op afstand en door de ruime beschikbaarheid van informatie. Ook het privaatre...

61,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 58,43
+
Bestel

De gouden rugzak / Druk 2

handboek voor vermogende families

Hardback || Raimund Kamp, Ad Kil & Marijke Kuijpers || Boom Juridische Uitgevers

De praktijk leert ons dat een opgebouwd familievermogen na twee generaties in veel families is verdampt. Wat doen families die al verschillende generaties vermogen succesvol overdragen anders, dan families die hierin falen? Deze vraag stond centraal in het kwalitatieve onderzoek Vermogens overdracht in Nederland. Door diepte-interviews met vermogende erfgenamen achterhaalden wij hoe zij zijn opgegroeid, zijn voorbereid op het toekomstige familie kapitaal en wat hun ervaringen met geërfd verm...

77,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 73,63
+
Bestel

Beginselen van goed markttoezicht

gedefinieerd, verklaard en uitgewerkt voor het toezicht op de financiele markten

Paperback / softback || Margot Aelen || Boom Juridische Uitgevers

Markttoezichthouders zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Me t hun opdracht om marktfalen op te lossen en tegen te gaan , spel e n z ij een belangrijke rol i n d e behartiging van publieke belangen. De financiële crisis heeft het belang van goed markttoezicht benadrukt. Tekortkomingen van het toezicht die de cri s is heef t blootgelegd en de her vormingen die hierop zijn gevolgd, hebben geleid tot de vraag of het toezicht wel op de juist e fundamenten is gebouwd.

In dit boek w...

87,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 83,13
+
Bestel

Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken

Paperback / softback || Ivo Giesen, J.M. Emaus & Liesbeth Enneking || Boom Juridische Uitgevers

De institutionele fundamenten van onze Westerse maatschappij zijn aan structurele veranderingen onderhevig. Ingrijpende ontwikkelingen als liberalisering, secularisering, Europeanisering, globalisering, en zeker ook privatisering, stellen onze belangrijkste instituties - overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven - voor nieuwe uitdagingen. Dit roept vragen op naar de houdbaarheid van onze ideeën over de verdeling van publieke en private taken en de bijbehorende verantwoorde...

42,00
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 39,90
+
Bestel

Rechtsontwikkeling door de bestuursrechter

verslag van de algemene vergadering gehouden op 22 mei 2015 ter behandeling van de preadviezen van Prof. Dr. E.M.H. Hirsch Ballin, Mr. Dr. R. Ortlep en Mr. Dr. A. Tollenaar

Paperback / softback || Ernst Hirsch Ballin, Rolf Ortlep & Albertjan Tollenaar || Boom Juridische Uitgevers

Dit is het verslag van de algemene vergadering van de VAR gehouden op 22 mei 2015 ter behandeling van de Preadviezen van Prof. Dr. E.M.H. Hirsch Ballin, Mr. Dr. R. Ortlep en Mr. Dr. A. Tollenaar

27,00
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 25,65
+
Bestel

Vergeef ons vaker onze schulden

naar een schone lei 2.0

Nick Huls || Boom Juridische Uitgevers

In 1998 is de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) in werking getreden, die debiteuren toegang biedt tot een schone lei. Door verschillende wijzingen in het beleid heeft die wet slechts een beperkt bereik, terwijl de omvangrijke schuldenproblematiek juist om een ruimhartige vergeving van schulden vraagt.

De huidige regelgeving is te complex geworden doordat de verschillende ministeries onvoldoende samenwerken. In dit boek wordt gepleit voor een nieuw Nederlands stelsel, dat debiteur...