Zoekfilters

Verschijningsjaar
2018 (7)
2019 (3)
Taal
Nederlands (2)

(14)

16,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 16,10
+
Bestel

Mei ik yn dyn pemper sjen?

Hardback || Guido van Genechten || Afûk

Mûske is ôfgryslik nijsgjirrich

Oerol wol er yn sjen,

sels yn de pempers fan syn freonen

Haske, Geitsje, Hûntsje, Koke, Hopke en Barchje,

ien foar ien komme se oan de beurt.

Dan wolle de freonen fansels ek wol witte

wat der yn de pemper fan Mûske sit.

Der wachtet har in grutte ferrassing.

In oandwaanlik printeboek mei flapkes oer de grutte nijsgjirrigens fan in lyts mûske.

Brûkber en humoristysk boek foar pjutten oer sindlikens.

14,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 14,20
+
Bestel

Bart en Bouke

Paperback / softback || Mindert Wijnstra & Dolf Verroen || Afûk

Fries-Nederlands kinderboek voor 8+

Bart en Bouke maile. Se meitsje kennis, se meitsje rûzje, se meitsje wille, mar se ha elkoar noch noait sjoen. Wurdt dat noch wat? Of net................

Bart en Bouke mailen. Ze maken kennis, ze maken ruzie, ze maken lol, maar ze hebben elkaar nog nooit gezien. Wordt dat nog wat? Of niet...................

Dolf Verroen en Mindert Wijnstra binne beide skoalskriuwers. Dolf yn it Nederlânsk en Mindert yn it Frysk. Tegearre binne se twatalich. Dêrom dit bo...

14,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 14,20
+
Bestel

Basisgrammatica Fries

Paperback / softback || Jan Popkema || Afûk

Met dit boek kun je op een prettige en effectieve manier de grammaticaregels van het Fries leren of ophalen.

In de Basisgrammatica Fries worden deze regels overzichtelijk en in begrijpelijke taal uitgelegd. Op de linkerpagina staat steeds de uitleg van een stukje grammatica en op de rechterpagina staan verhelderende oefeningen over dat stukje grammatica. Zo kun je direct controleren of je alles goed hebt begrepen. De antwoorden bij de oefeningen staan achterin.

Door de systematische opzet en ...

14,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 14,20
+
Bestel

The story of Frisian in multilingual Friesland

Paperback || Reitze J. Jonkman & Arjen P. Versloot || Afûk

In 'The story of Frisian in multingual Friesland', sociolinguist Reitze Jonkman (NHL Stenden, Leeuwarden) and historical linguist Arjen Versloot (University of Amsterdam) tell the history of the Frisian language: where it comes from, how old it is and how it has changed substantially as a language over the course of history, but also how its position in society has changed and what its current status is. One thing this story makes clear is that Frisian has never existed in isolation. From the...

12,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 11,88
+
Bestel

It leafst bin ik in fûgel

Hardback || Elske Kampen || Afûk

It leafst bin ik in fûgel

Poëzy foar bern fan 9-99 jier

Mei gedichten fan:

Meintsje Brouwer, Eppie Dam, Ytsje Hettinga, Arjen en Iwan Hut, Elske Kampen, Sigrid Kingma, Eline Kuiper, Remco Kuiper, Jurjen van der Meer, Marije Roorda, Sipke de Schiffart, Kate Schlingemann, Berber Spliethoff, Janneke Spoelstra en Syds Wiersma

Yllustraasjes fan: Marijke Klompmaker

Foarmjouwing: Anton Feddema

Frysk, ynbûn, 48 siden, útjouwerij Afûk

12,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 12,30
+
Bestel

Ynstruminten (diel 2)

Board book || Marion Billet || Afûk

Stevich kartonboekje foar pjutten mei lûden dy’t de platen ta libben bringe.

Wat hearst? Witsto hoe’t in klarinet klinkt? Of in sello?

Wat fynst it moaiste?

Ek ferskynd yn dizze rige: De natoer.

Fan 1 jier ôf.

15,99
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 15,19
+
Bestel

In hûs foar Harry

Hardcover || Leo Timmers || Afûk

Harry is altyd yn ‘e hûs. Oant Yfke freget om tikkerke te dwaan. Hy draaft achter har oan en rekket it paad kwyt. Hoe komt er no wer thús?

‘Leo Timmers makket mei yndrukwekkende pinsielfiering libbensechte platen fan dingen dy’tst wol fan de bledsiden pakke wolle soest’ – De Volkskrant

13,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 13,25
+
Bestel

Hâldsto altyd fan my?

Hardback || Catherine Leblanc || Afûk

Lytse Bear makket him soargen. Hy is net altyd leaf. Sil mem dan noch wol fan him hâlde?

Wat as er alles stikken makket? Wat as mem der net mear wêze soe?

Mar memmeleafde is sterk en hy ûntdekt: neat sil dat feroarje. Noait!

Frysk, printeboek, ynbûn, 28 siden, útjouwerij Afûk

8,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 8,08
+
Bestel

Sex to the Max

Paperback || Max Wouda || Afûk

14,99
Vóór 16 uur besteld,
morgen in huis
met 5% korting 14,24
+
Bestel

Hasto Oaljefant sjoen?

Hardback || David Barrow || Afûk

Oaljefant wol ferstopperke boartsje. Dêr is er HARTSTIKKE goed yn, seit er sels. Kinsto Oaljefantsje fine?