Zoekfilters

Verschijningsjaar
2018 (3)
Verschijningsvorm
Paperback / softback (5)

(7)

63,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 60,33
+
Bestel

Arbeidsomstandighedenrecht

Paperback / softback || J. van Drongelen || Uitgeverij Paris B.V.

Dit boek is het ‘startboek’ voor een nieuwe reeks Arbeidsomstandighedenrecht.

Het arbeidsomstandighedenrecht omvat in het algemeen het geheel van normen dat gericht is op het beschermen van de werknemer tegen de met het verrichten van arbeid samenhangende invloeden die zijn veiligheid en zijn gezondheid (kunnen) bedreigen. De term ‘arbeidsomstandighedenrecht’ is overigens nog niet zo heel oud. Daarvoor werd gesproken van ‘arbeidersbescherming’ of ‘arbeidsbescherming’. Dit rech...

41,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 39,43
+
Bestel

Parlementaire geschiedenis arbeidsrecht Wet op de ondernemingsraden

aanpassing van de wet op de ondernemingsraden in verband met wijziging van de financiering van het scholingssysteem voor leden van de ondernemingsraad en enkele andere wijzigingen van deze wet. Parlementaire geschiedenis

J. van Drongelen || Uitgeverij Paris B.V.

In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is de medezeggenschap van de in een onderneming werkzame personen geregeld. Daarbij spelen zaken als de instelling, samenstelling en verkiezing van de medezeggenschap, maar ook de werkwijze van de medezeggenschapsorganen en de faciliteiten en voorzieningen die de leden ervan hebben gekregen om hun taken naar behoren uit te voeren, het overleg dat met de ondernemer wordt gevoerd en de verschillende rechten die de medezeggenschapsorganen hebben zoals het ...

22,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 21,38
+
Bestel

mens-arbeid-recht

een verslag van een zoektocht naar de relatie tussen overheid, markt en veran-derende gedachten over de arbeid(er)

Paperback / softback || J. van Drongelen || Uitgeverij Paris B.V.

'Zonder arbeid is het menselijk leven niet denkbaar'. Deze opmerking laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Dit neemt niet weg dat de betekenis van arbeid in de loop van de geschiedenis is veranderd. De waardering van arbeid ook, maar dat is afhankelijk van degene die daarover een oordeel uitspreekt. Daarbij speelt wel een rol dat degenen die het hardst ploeteren, zeker in het verleden, in de regel niet naar hun mening wordt gevraagd. In de Middeleeuwen met de overheersende rol van de k...

41,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 39,43
+
Bestel

Wijziging Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in

Paperback / softback || J. van Drongelen || Uitgeverij Paris B.V.

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) is in 1968 tot stand gebracht als een zuiver civielrechtelijke wet met als oogmerk de werknemer een loon te garanderen als aanvaardbare tegenprestatie voor de verrichte arbeid. In 2007 is de bestuurlijke boete als handhavingsinstrument van de overheid ingevoerd als uitvloeisel van een veranderde invulling van de betekenis van de Wml. Met het openstellen van de grenzen in mei 2007 voor de zogenoemde MOE-landers is het zwaartepunt verschoven na...

46,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 43,70
+
Bestel

Wet aanpak schijnconstructies

Paperback / softback || J. van Drongelen || Uitgeverij Paris B.V.

Misbruik van de bereidheid van arbeidskrachten, bijvoorbeeld uit andere lidstaten van de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland, om voor een lager loon te werken dan het toepasselijk minimumloon, leidt tot oneerlijke concurrentie tussen bedrijven en aan werknemerskant tot verdringing, onderbetaling en soms zelfs uitbuiting. Als gevolg van het verdringingseffect staat het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder druk. Om aan deze ongewenste situatie(s) zowel aa...

36,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 34,68
+
Bestel

Arbeidsomstandighedenwet

Paperback / softback || J. van Drongelen || Uitgeverij Paris B.V.

De arbeidsmarkt verandert en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking wordt van steeds groter belang. Tegen die achtergrond is de Arbeidsomstandighedenwet aangepast met in het bijzonder een wijziging met betrekking tot de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf, en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts. De bedrijfsgezondheidszorg, als onderdeel van de arbodienstverlening, speelt een rol bij de bevordering v...

62,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 58,90
+
Bestel

Serie Collectief Arbeidsrecht De collectieve arbeidsovereenkomst en het algemeen verbindend verklaren van bepalingen daarvan 4

Paperback || J. van Drongelen

Dit boek vormt een onderdeel in een reeks die het collectief arbeidsrecht als onderwerp heeft. Het collectief arbeidsrecht is het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de werkgevers- en werknemersorganisaties, de collectieve onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden, de overheidsinvloed op deze onderhandelingen en het collectief actierecht.

In dit boek wordt de collectieve arbeidsovereenkomst en het algemeen ver­bindend verklaren van bepalingen daarvan onderwerpsgewijs behandeld....