Een kwestie van vertrouwen / druk 1

Voorzijde
Achterzijde

Niet beschikbaar

ISBN: 9789051798364
Uitgever: Rotterdam University Press

Een ontwerpgericht onderzoek naar het verbeteren van het contact met ouders in het 'grootstedelijke' vmbo als bijdrage aan preventie van schooluitvalOmdat schooluitval een voorbode kan zijn van maatschappelijke uitval is het van belang dat jongeren hun opleiding voltooien. Het risico op schooluitval is het grootst in de lagere onderwijsniveaus en bij een populatie met een bovengemiddeld aantal laagopgeleide ouders uit de lagere sociaaleconomische milieus. Wellicht kan een betere betrokkenheid van ouders bij de schoolloopbaan van hun kind bijdragen aan preventie van schooluitval. Waar het risico op schooluitval het grootst is, valt het scholen echter het zwaarst om contact te leggen met de ouders. Deze ouders hebben hierdoor de reputatie onzichtbaar en afwezig te zijn.Hoe zou het contact tussen ouders en school er op het 'grootstedelijke' vmbo uit moeten zien om bij te kunnen dragen aan preventie van schooluitval? Dat is de centrale vraag van dit proefschrift. Het gaat hierbij om het contact tussen ouders en school dat is gericht op samenwerking en afstemming rond het leren en opvoeden van het kind, thuis en op school. Het onderzoek is uitgevoerd op vijftien scholen in Rotterdam-Zuid, waar de schooluitval bijzonder groot is. Op basis van het onderzoek is een handreiking voor scholen ontwikkeld. Tien succesfactoren die de scholen helpen om het contact met ouders vorm te geven en daarvanuit met ouders samen te werken aan toekomstperspectief voor de kinderen, vormen de kern van deze handreiking. De conclusie is dat het werken met de handreiking op de deelnemende scholen heeft geleid tot een eerste stap in het verbeteren van het contact met ouders en dat het aannemelijk is dat het doorvoeren van deze aanpak bijdraagt aan preventie van schooluitval. De gemeten opkomst van ouders op de deelnemende scholen staat bovendien haaks op de beleving dat deze ouders onzichtbaar zouden zijn.Mariƫtte Lusse is pedagoog en werkt als hoofddocent aan Hogeschool Rotterdam. Zij is daar onderzoeksleider van de onderzoekslijn opvoederempowerment van het kenniscentrum Talentontwikkeling.