Rondje voor de publieke zaak / druk 1

Voorzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789077758403
Uitgever: Sociaal En Cultureel Planbureau

Van een klassieke verzorgingsstaat groeit Nederland naar een maatschappij waarin mensen minder een beroep doen op overheidsvoorzieningen en meer terugvallen op onderlinge zelfredzaamheid. Deze transitie brengt vragen met zich mee over de manier waarop we solidariteit gestalte geven. Overal is discussie gaande: in de zorg, de sociale zekerheid en op de woning- en arbeidsmarkt. Er leven vragen over de betaalbaarheid van verworvenheden, over nieuwe insluitings- en uitsluitingsmechanismen, over de toekomstige herverdeling van collectieve middelen en over de al of niet aanwezige vrijheid om te kunnen bepalen met wie je solidair wilt zijn. In Rondje voor de publieke zaak schept de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) een kader om de discussies op uiteenlopende beleidsterreinen weloverwogen te kunnen voeren. De RMO is de adviesraad van de regering en het parlement op het terrein van participatie van burgers en de stabiliteit van de samenleving. De RMO werkt aan nieuwe concepten voor de aanpak van sociale vraagstukken.