Kaleidos Research Nederlanders en de wereld 2014

Voorzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789074612647
Uitgever: NCDO, Stichting
Pagina's: 78

Deze publicatie 'Nederlanders & de Wereld 2014' beschrijft het duurzamegedrag en opvattingen over de wereld van Nederlanders in 2014.Het gaat dan niet alleen om duurzaamheid van de natuur, maar ookover duurzaamheid van de samenleving. Kiezen Nederlanders in 2014voor de auto of de trein? Hoe vaak gooien zij eten dat eigenlijk nog goedis weg? Doen zij vrijwilligerswerk? Stemmen zij tijdens verkiezingen?Ook wordt in dit rapport beschreven in hoeverre Nederlanders zichverbonden voelen met de wereld, zich bewust zijn van wederzijdseafhankelijkheid en de gelijkwaardigheid van mensen. Daarnaastwordt ingegaan op de mate waarin Nederlanders bereid zijn om hunverantwoordelijkheid te nemen om gezamenlijk mondiale problemen,zoals klimaat verandering, op te lossen.In deze editie wordt specifiek aandacht besteed aan verschillenin duurzaam gedrag en opvattingen tussen laag en hoog opgeleideNederlanders. Het onderzoek dat in dit rapport wordt beschrevenis onderdeel van een longitudinale studie sinds 2012. Dit maakthet ook mogelijk inzicht te geven in hoe Nederlanders zich in hunduurzame gedrag en opvattingen over de wereld hebbenontwikkeld sinds 2012.Dit is een publicatie van Kaleidos Research. Kaleidos Researchonderzoekt hoe Nederlanders zich relateren aan de wereld enzich verhouden tot mondiale uitdagingen. Kaleidos Research isonderdeel van Stichting NCDO.